Informatie voor nieuwe ouders

Vanaf 3 jaar kunnen ouders hun kind (schriftelijk) aanmelden op onze school. In principe is ieder kind welkom, mits de school de zorg kan bieden die het nodig heeft. Als het aangemelde kind extra ondersteuning nodig heeft, geven de ouders dit bij de aanmelding aan. De zorgplicht van de school gaat dan direct in, ook al is het kind bij aanmelding jonger dan 4 jaar. De school neemt vervolgens de aanvraag in behandeling en zoekt een passende plek. Soms worden kinderen aangemeld nog voordat zij 3 jaar zijn. In dat geval spreken we van een vooraanmelding en gaat de zorgplicht nog niet in. 

Ongeveer 6 weken voor het kind naar school gaat, krijgen de ouders een uitnodiging voor een intake met de kleuterleerkrachten en een inschrijfformulier. Ouders vullen dit formulier in en ondertekenen het. Daarna worden de gegevens verwerkt in de geautomatiseerde leerlingenadministratie. Uiteraard gaat de school daar zeer vertrouwelijk mee om (Wet op de Persoonsregistratie). Komt een leerling van een andere school, dan wordt deze school in kennis gesteld van de inschrijving. Ongeveer 6 weken voordat de kinderen naar school komen, worden ze uitgenodigd om drie ochtenden te komen kennismaken met de leerkracht en de groep. 

Wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft, bekijkt de school of de ondersteuning mogelijk is. Voor een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, heeft de school een zorgplicht. De school heeft dan 6 weken de tijd (eventueel uit te breiden met 4 extra weken) om een passend aanbod te organiseren. Dit is tevens beschreven in ons Ondersteuningsprofiel. Dat kan ook een plek op een andere school zijn. Indien een leerling geweigerd wordt, zal de school dit altijd schriftelijk aan ouders/verzorgers mededelen. Als de school een wachtlijst heeft, hoort u dit ook als u uw kind aanmeldt. 

Als ouders het niet eens zijn met de beslissing van een school, hebben ze een aantal mogelijkheden. De eerste stap is samen met de school proberen om een oplossing te vinden. Als ouders er met de school niet uitkomen, kunnen ze de volgende stappen zetten: 

> Ouders kunnen bezwaar maken bij het bevoegd gezag van de school. 

> Ouders (of school) kunnen de hulp inroepen van een onderwijs(zorg)consulent. 

> Ouders kunnen een oordeel vragen aan de Landelijke Geschillencommissie Passend onderwijs. (www.geschillenpassendonderwijs.nl) 

In de laatste 3 of 4 weken van het schooljaar stromen er geen nieuwe kleuters in. Kleuters die dan 4 worden of in de zomervakantie of in de eerste 3 weken, stromen allen op de eerste schooldag in.  

Voor meer info verwijzen we u naar het toelatingsbeleid wat door de stichting is vastgesteld.