Visie

Basisschool Sint Lambertus is een school met hart voor de toekomst!

Hiermee willen we zeggen dat:

- we de kinderen op hun weg naar zelfstandigheid met liefde en zorg willen omringen;

- we als school een lerende organisatie zijn; flexibel en voortdurend bezig met het verbeteren van ons onderwijs.

De manier waarop we met kinderen omgaan wordt bepaald door onze levensvisie, die ruimte laat voor iedereen. We proberen de kinderen respect bij te brengen voor de eigenheid van de ander. Onze school is een katholieke school. Dat betekent dat we belang hechten aan de basis van gelijkheid en respect voor iedereen. Deze waarden vormen voor ons een inspiratiebron voor ons handelen. We vinden het gevoel ‘GELUKKIG ZIJN’ van groot belang voor ons onderwijs, zowel voor de kinderen als voor het team en alle overige betrokkenen bij ons onderwijs. In ons onderwijs proberen we voorwaarden vorm te geven die het gevoel van gelukkig zijn bewerkstelligen of bevorderen. Het gaat daarbij om het creëren van kansen voor alle betrokkenen. Dit geven we vorm door:

- Het bieden van veiligheid en geborgenheid.

- Een passend onderwijsaanbod in een doorgaande lijn, waarbij we tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften en recht doen aan de talenten van onze kinderen.

- Het hebben van hoge verwachtingen van al onze leerlingen en dagen leerlingen en collega’s uit tot hogere prestaties.

- Opbrengstgericht te werken.

Prioriteiten: Op onze school komen alle facetten van het kind aan bod. Het leren op onze school wordt breed gedefinieerd. Zowel leren met het hoofd, als ook met hart en handen. Alleen, maar ook samen met anderen. Het team van onze school koestert hoge verwachtingen van de leerlingen. Ruim de helft van de beschikbare onderwijstijd wordt gewerkt aan de basisvakken, zoals taal/spelling, technisch en begrijpend lezen en rekenen, alsmede de voorbereiding daarop in de kleutergroepen. Maar ook andere vak- en vormingsgebieden, zoals wereldoriëntatie en de expressie-vakken vinden we belangrijk. Daarnaast vormen kunst, cultuur, muziek en bewegingsonderwijs onderdeel van ons onderwijsaanbod. We bewaken de balans tussen performance en welbevinden, hebben oog voor de gewenste resultaten en voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Vandaar dat ook daar expliciet aandacht aan gegeven wordt in ons onderwijsaanbod. We proberen het onderwijs zo te organiseren dat er voor elk kind veel te leren valt op zijn niveau. Het onderwijs moet effectief, maar ook attractief zijn. Er wordt gewerkt met moderne materialen en eigentijdse werkvormen.