Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad die bestaat uit een personeelsgeleding (3 leden) en een oudergeleding (3 leden). De ouders kiezen de afgevaardigden om zitting te nemen in de MR. Indien er verkiezingen zijn, krijgen alle ouders daar informatie over. De directeur van de school staat als adviseur de MR terzijde en vertegenwoordigt het schoolbestuur in een aantal besprekingen.

De MR dient als overlegorgaan het schoolbestuur instemming of advies te verlenen met betrekking tot inhoudelijke, beleidsmatige en praktische onderwerpen, de school betreffende. De bevoegdheden van de MR staan beschreven in het medezeggenschapsreglement. Dit is op de school ter inzage. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden bekend gemaakt in het informatiebulletin.

Wilt u contact met de MR-leden? Dit kunt u doen door een email te sturen naar: mr.ls@cadansprimair.nl 

De medezeggenschapsraad bestaat momenteel uit de volgende leden:

Namens de ouders: 
Willem de Wilt (Voorzitter)
John van der Vorst

Namens het personeel: 
Peggy Horsten
Mandy Pennings