Samenwerkingsverband PO de Meierij

Voor passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden opgericht. Onze school behoort tot het samenwerkingsverband PO de Meierij en beslaat de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Schijndel, Vught, Haren, Sint-Michielsgestel, Zaltbommel en Maasdriel. In dit verband zitten alle basisscholen (111), de scholen voor speciaal basisonderwijs (5) en de scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4). Ons samenwerkingsverband heeft als missie:We bieden thuisnabij onderwijs en ondersteuning aan alle kinderen van 2-14 jaar, zodat zij zich optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen. Daarbij streven we actief naar de realisering van een doorgaande ontwikkelingslijn 0-14 jaar. Het samenwerkingsverband werkt met een diversiteit aan arrangementen uitgaande van de mogelijkheden en talenten van een kind. We werken met professionals en stemmen af met ouders en andere betrokkenen. Uitgebreide informatie vind u op de website www.demeierij-po.nl

Ondersteuningseenheid Vught e.o.

Het SWV PO de Meierij wil snel, flexibel en effectief werken waarbij het belangrijk is dat ouders, kind en school een netwerk hebben wat dichtbij is. Omdat het verband groot is, is de beslissing genomen om het te verdelen in 10 deelgebieden, ondersteuningseenheden. Zo kan er daadkrachtig en snel gehandeld kan worden. In een ondersteuningseenheid werken de scholen, professionals, gemeenten en jeugdzorg intensief samen en wordt zo een goede, passende, ondersteuning gegeven. Onze school valt onder de ondersteuningseenheid Vught e.o.. Dit beslaat de gemeenten Vught, Haaren en Sint-Michielsgestel.

Indien voor een kind speciaal onderwijs nodig is beslist de manager van de ondersteuningseenheid hierover, in samenspraak met specialisten, de school en de ouders. Er wordt dan een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven.

De ondersteuning

De ondersteuning aan de kinderen valt uiteen in drie onderdelen:

1. Basiskwaliteit: dit is de norm die de onderwijsinspectie stelt.

2. Basisondersteuning: De basisondersteuning is de ondersteuning die iedere basisschool, binnen ons samenwerkingsverband, moet kunnen bieden. Naast de eisen van de inspectie en het vaste aanbod van de school gaat dit ook over handelingsgericht werken, werken met dyslexieprotocol, inzicht in de leerlijnen, doelgericht werken, gedifferentieerd werken, signaleren van problematieken en samenwerking met voorschoolse instellingen en voortgezet onderwijs

3. Extra ondersteuning:Dit is de ondersteuning die boven de basisondersteuning uit gaat. Dit kan om individuele kinderen gaan die meer aanbod nodig hebben dan de basisondersteuning. Zij krijgen dan een arrangement waarin beschreven staat welke ondersteuning nodig is om goed onderwijs te kunnen geven. Dit arrangement wordt in overleg samengesteld door de school en het managementteam van de ondersteuningseenheid. Een school die extra ondersteuning geeft krijgt vanuit het samenwerkingsverband ondersteuning met mensen of middelen. De ondersteuningseenheid beslist welke middelen worden toegekend en voor welke periode. Indien er extra ondersteuning nodig is wordt er een ontwikkelingsperspectief opgesteld waarin staat wat exact het plan is rondom een kind. Ouders worden altijd op de hoogte gesteld van de extra ondersteuning en hebben inspraak in het handelingsgedeelte van het ontwikkelingsperspectief. De mogelijkheid bestaat dat jeugdzorg of maatschappelijk werk een onderdeel zijn van de ondersteuning. Een arrangement kan ook betekenen dat een kind op een andere basisschool beter op zijn of haar plek is of dat SO een (tijdelijke) oplossing is.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan gemaakt waarin exact staat beschreven wat de missie is, het beleid en de financiële inrichting. Dit zijn de kaders waarin wordt gewerkt. Iedere school is wettelijk verplicht een schoolondersteuningsprofiel te maken. In dit profiel staat beschreven hoe de basiskwaliteit en de basisondersteuning vorm wordt gegeven en een analyse van de mogelijkheden van de school. Daarnaast staat beschreven welke extra ondersteuning een school kan bieden, hoe de zorgstructuur is van de school en wat de grenzen zijn van de school. Als laatste wordt uitgelegd wat de doelen en ambities zijn voor de komende jaren. Een ouder kan zo snel inzicht krijgen wat een school kan bieden voor een kind.

 

Hoogbegaafdheid.

Ook is er aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. We proberen om deze leerlingen meer verdieping te geven in hun leerstofaanbod door ze op hun eigen niveau aan te spreken. Daarvoor werken ze met een eigen leerroute op onderdelen van de leerstof. De ouders spelen in deze procedures een belangrijke rol. Voor iedere stap wordt met hen overlegd. Ook al willen we als school graag alle leerlingen de kans geven het "gewone" basisonderwijs tot het einde te volgen. Soms blijkt een kind toch speciaal onderwijs nodig te hebben en is verwijzing beter voor het kind. De eventuele aanmelding voor een kind op een speciale school gebeurt door de ouders.

Dyslexie diagnose en behandeling.

Sinds 2009 is de vergoeding van diagnose en behandeling voor leerlingen met een zogenaamde enkelvoudige, ernstige dyslexie opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars. De diagnose moet worden vastgesteld door GZ-psycholoog die een contract heeft, of in dienst is van een bureau dat een contract heeft met de ziektekostenverzekeraar van de ouders van de betrokken leerling.